Vanaf 1997 werkte Jos Delnoij onder de bedrijfsnaam Leids Dialoog Centrum op het gebied van dialoog en integriteit in organisaties. Geworteld in de filosofie en werkend met filosofisch geïnspireerde methoden verzorgde zij trainingen, coachingsgesprekken en moreel beraad. Ook advies over integriteitsbeleid en interventies bij crisissituaties behoorden tot de mogelijkheden.

In verband met werkzaamheden die al haar tijd vragen, neemt het LDC momenteel geen nieuwe opdrachten aan.

Voor vertrouwenswerk kunt u zich onder andere wenden tot nboudrie@xs4all.nl

Voor socratische dialoog en morele oordeelsvorming wma.vanden.elshout@planet.nl
Voor integriteit algemeen:
Ik vertrouw erop dat u bij deze collega’s in goede handen bent."

Aanbod

Socratische dialoog

Een organisatie bestaat enerzijds uit structuren maar wordt in de praktijk gedragen door mensen. Mensen die onderling communiceren en verbanden vormen. De kwaliteit van verbondenheid bepaalt mede de mate van professionele integriteit: mogen alle meningen aan bod komen, krijgen goede ideeën een kans, luisteren medewerkers en management naar elkaar? En wat betekent dat dan: echt luisteren? Welke ruimte laat de organisatie naast effectiviteit en efficiency, voor creativiteit en emotie? Jos Delnoij begeleidt op socratische wijze het gesprek over zaken die er echt toe doen: samenwerking, missie en visie. Wat is van waarde en wat staat ons te doen?

Vertrouwenspersoon

Een sociaal veilige werkomgeving zonder ongewenst gedrag is belangrijk voor medewerkers èn organisatie. Integriteit betreft niet alleen professioneel omgaan met verantwoordelijkheden en middelen, maar gaat ook over recht doen aan de ander in de omgang met elkaar. Voor verschillende organisaties vervult Jos de functie van vertrouwenspersoon, zowel op het gebied van integriteit als omgangsvormen (‘sociale integriteit’). Vervanging bij afwezigheid wordt in het netwerk van het LDC geregeld.

Integriteit: training, advies en coaching

Trainingen en workshops integriteit zijn vandaag de dag populair en dat is niet voor niets. Naast een heldere, werkende integriteit-infrastructuur, heeft een integere organisatie nog iets anders nodig: medewerkers en managers die bereid en in staat zijn morele wegingen te maken. Het LDC verzorgt veelvuldig trainingen en workshops voor (semi-)overheid en onderwijsorganisaties; indien nodig voorafgegaan door een kort adviestraject met betrekking tot optimale inrichting van de organisatie. Met, vanzelfsprekend, oog voor de maatschappelijke context . Borging in de organisatie kan onder andere worden gefaciliteerd door intern mensen op te leiden om moreel beraad onder collega’s te begeleiden. Desgewenst kan individuele coaching worden verzorgd.

Voor wie?

Het Leids Dialoog Centrum werkt met name voor overheidsorganisaties, semioverheid, onderwijsinstellingen en in de advocatuur.


Over Leids Dialoog Centrum

CV Jos Delnoij

Jos Delnoij verzorgde de afgelopen vijftien jaar advies en/of training op het gebied van integriteit voor Advocatenkantoor De Clercq, bouwbedrijf Plum; gemeentes waaronder Amsterdam, Zaanstad en Brunssum; voor de Provincies Gelderland en Overijssel en met medewerkers van de Tweede Kamer. Ze werkte hierbij afwisselend met politiek bestuur, volksvertegenwoordiging en ambtenaren. Internationaal gaf Jos trainingen en lezingen in onder andere Johannesburg, East London (ZA), Londen, New York, Kiev en Keulen.

Zij vervulde de functie van vertrouwenspersoon voor de gemeente Den Haag, woningcorporatie Laurentius en scholengemeenschap de Borgesiusstichting; ze leidde verschillende groepen vertrouwenspersonen op. Ook verzorgde Jos intervisie voor vertrouwenspersonen bij de politie. Gedurende een aantal jaren was Jos adviseur integriteit en coördinator vertrouwenspersonen bij de Bestuursstaf van het Ministerie van Defensie.

Socratische gesprekken begeleidde zij onder andere bij het Humanistisch Verbond, Leonardo Energy (Brussel), onderwijs (Wales) en in het middelbaar en hoger onderwijs. Naast deze werkzaamheden verzorgde zij regelmatig colleges recht, ethiek en filosofie aan diverse universiteiten en hogescholen. (UL, HU, UvA, UvT, HHS, Inholland)

Haar achtergrond bestaat uit de studie wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden, UvA en VU; enkele jaren Rechten aan de Universiteit Leiden; opleiding tot Integriteitfunctionaris, Universiteit van Humanistiek; integriteittrainer, Business Universiteit Nyenrode; opleiding tot vertrouwenspersoon Henk van den Boogaard Diversity Trainingen; verschillende aanvullende cursussen en bijscholing.

Samenwerking

Jos werkte samen met verschillende organisaties en zelfstandigen: Prof. Mr. Diana de Wolff (UvA), Hella van den Elshout, Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING), Nathalie Boudrie, Henk van den Boogaard, Van Oss & partners, Marion Soons (Fix’Um advies) en Prof. Dr. Karin Murris Universiteit van Kaapstad.


Publicaties


Opinie

• Integriteit een werk-woord, naar aanleiding van artikel over Paul van Tongeren m.b.t. deugdethiek en ambtenaren. Website NBN

• Goed dat hij gaat, over het vertrek van Leers als burgemeester. Website NBN

Artikelen

• Knelpunten en valkuilen op het gebied van integriteit, in: Dossier OR en Medezeggenschap, OR en bestuurder. Kansen grijpen om het verschil te maken. Rotterdam, Rendement uitgeverij 2014

Normatieve professionalisering, de morele dimensie. J. Delnoij en J. Laurier, in: Opleiding en ontwikkeling, tijdschrift voor Human Resources Development. Jaargang 25, 2012

The dada concept. Implementing Integrity programmes through interdisciplinary cooperation. EGPA conferentie 2008:  zie ook www.integrityconsultants.com

• Algemene beginselen van behoorlijk bestuur als beginselargumenten, in: Morele oordeelsvorming en de integere organisatie. Red J. Delnoij, J. Laurier en F. Geraedts. Budel, Damon 2006

• Socratisch gesprek: smeerolie van het recht?, congresbijdrage In het licht van deze overwegingen, red. E.T. Feteris e.a. Nijmegen, Ars Aequi Libri 2004 (eerder gepubliceerd in Delnoij 2003)

• VFP-de jaren negentig. Korte bijdrage als voormalig voorzitter. Jubileumbundel Vereniging Filosofische Praktijk 2015

Redactie boeken

• Morele oordeelsvorming en de integere organisatie. Red J. Delnoij, J. Laurier en F. Geraedts. Budel, Damon 2006

• Het socratisch gesprek, redactie J. Delnoij en W. van Dalen. Budel, Damon 2003

• Filosofische consultatie, redactie J. Delnoij en W. van der Vlist. Budel, Damon 1998

“Jos is een betrokken docente. Zij is constant op zoek naar de aansluiting op de doelgroep waar zij les aan geeft. Tijdens haar rol als docente filosofie en ethiek heeft zij zich verdiept in de Arabische en islamitische filosofie. Dit om aansluiting te vinden met een deel van onze studentenpopulatie. Het is een collega die verder kijkt dan een lesje draaien en is oprecht geïnteresseerd in hoe zij een idee dichter bij de ander kan brengen."

Alaoui Alaoui
Opleidingsmanager Social Work Rotterdam

“Jos heeft me enorm geholpen overeind te blijven in deze zware tijd, en ook om een goede klacht te schrijven. Dat heeft zeker bijgedragen aan dit resultaat van overeenstemming tussen mijn werkgever en mij.”

Medewerker ondersteund door Jos als vertrouwenspersoon.